DTS i Norge

Ungdom i Oppdrag

Ungdom I Oppdrag

 

Ungdom i Oppdrag er en internasjonal bevegelse med åtte sentere som tilbyr DTS i Norge. Sentrene er :

 

 • Ungdom i Oppdrag Borgen (lokalisert en time øst for Tromsø)

 • Ungdom i Oppdrag Nordland (ligger på Helgelandskysten)

 • Ungdom i Oppdrag Ålesund

 • Ungdom i Oppdrag Grimerud (ligger ved Hamar)

 • Ungdom i Oppdrag Oslo

 • Ungdom i Oppdrag Skien

 • Ungdom i Oppdrag Kristiansand (På Skjærgårdsheimen)

 • Ungdom i Oppdrag Rogaland (på Sola)

 

For tiden er vi mer enn 300 stab i Norge, pluss mer enn hundre arbeidere utenfor Norge. Vi er overgitt til mottoet ” Å kjenne Gud og gjøre ham kjent” og har virksomhet innenfor områdene: misjon, skole og utdannelse, bistand, musikk og kunst, forlag, evangelisering og festivalarbeid med fokus på ungdom, barn og familier.

 

University of the Nations er Ungdom i Oppdrags desentraliserte universitet som tilbyr høyere utdanning i syv forskjellig fakultet, men med kurssteder over hele verden. I Norge er det flest kurs tilbudt innenfor fakultetet for kristen tjeneste. Etter en fullført DTS kan du velge påbygningsmoduler som «Bible Core Cource» (Rogaland) «Bible School of the Nations» (Kristiansand) «School of Missional Communities» (Skien), «Family Ministry School» (Grimerud), «School of Biblical Christian Worldview» (Borgen) og «School of Photography» (Nordland)

 

Ungdom i Oppdrags trosgrunnlag

Ungdom i Oppdrag (UIO) anerkjenner Bibelen som Guds autoritative ord. Under Den Hellige Ånds inspirasjon er Guds Ord det absolutte referansepunkt for et hvert aspekt av livet og tjenesten. Fundert på Guds Ord, hans karakter og hans initiativ til frelse, er følgende gjensvar sterkt vektlagt i UIO:

 

Tilbedelse: Vi er kalt til å lovprise og tilbe Gud alene. Hellighet: Vi er kalt til å leve hellige og rettferdige liv som synliggjør Guds natur og karakter. Vitne: Vi er kalt til å dele evangeliet om Jesus Kristus med dem som ikke kjenner ham. Bønn: Vi er kalt til å involvere oss i forbønn for folkeslagene og det som ligger på Guds hjerte. Dette inkluderer å stå imot ondskap i enhver form. Fellesskap: Vi er kalt til overgivelse til menigheten, både i dens lokale og globale uttrykk.

 

Ungdom i Oppdrags grunnleggende verdier er et uttrykk for grunnlaget for vår tro, kombinert med spesifikk ledelse fra Gud siden UIOs oppstart i 1960. Verdiene er nedskrevet for å kunne gi videre til kommende generasjoner hva Gud har pålagt oss. Dette felles trosgrunnlag og verdiene er de rettledende prinsippene for både tidligere og fremtidig vekst for vår misjon. Noen er felles for kristne overalt, andre er spesielle for Ungdom i Oppdrag. Kombinasjonen av trosgrunnlaget og verdiene utgjør den unike familiekarakteristikken av UIO – vårt DNA. Dette er verdier vi holder høyt i hevd og som uttrykker hvem vi er, hvordan vi lever og hvordan vi tar avgjørelser.

 

1   KJENNE GUD

UIO er overgitt til å kjenne Gud, Hans natur, Hans karakter og Hans veier. Vi søker å reflektere hvem Han er gjennom alle aspekt av vårt liv og tjeneste. Konsekvensen av å kjenne og glede seg over fellesskapet med Gud, er et ønske om å dele Ham med andre.

 

2   GJØRE GUD KJENT

UIO har at kall til å gjøre Gud kjent over hele jorden og inn i enhver sfære av samfunnet gjennom evangelisering, trening og barmhjertighetsarbeid. Vi tror at sjelers frelse skal resultere i at samfunn forandres. Derfor adlyder vi Jesu befaling om å gjøre alle nasjoner til disipler.

 

3   HØRE GUDS STEMME

UIO er overgitt til å skape sammen med Gud ved å lytte til Ham, be Hans bønner og adlyde Hans befaling i små og store spørsmål. Vi er avhengige av å høre Hans stemme som individer, som team og i større fellessamlinger, som en integrert del av våre beslutningsprosesser.

 

4   PRAKTISERE TILBEDELSE OG FORBØNN

UIO er overgitt til å tilbe Jesus og involvere seg i forbønn som integrerte deler av hverdagslivet. Vi gjenkjenner også satans intensjoner om å ødelegge Guds rikes gjerninger, og vi påkaller Guds kraft og Den Hellige Ånd for å beseire hans strategier i enkeltmenneskers liv og i nasjoners anliggende.

 

5   VÆRE VISJONÆRE

UIO har et kall til å være visjonære ved kontinuerlig å motta, fremelske og forløse frisk visjon fra Gud. Vi støtter oppstart av nye tjenester og metoder og er alltid villige til å være radikale for å kunne være relevante for enhver generasjon, folkegruppe og sfære i samfunnet. Vi tror at UiOs apostoliske kall påkrever integrasjon av åndelige eldste, frihet i Ånden og fellesskap sentrert rundt Guds Ord.

 

6   TRO PÅ UNGE MENNESKER

UIO har et kall til å tro på unge mennesker. Vi tror at Gud har utrustet og kalt unge mennesker til å være spydspisser i visjon og tjeneste. Vi er overgitt til å verdsette, stole på, trene, støtte, skape rom for og forløse dem. De representerer ikke bare fremtidens menighet, men de er menigheten av i dag. Vi er overgitt til å følge dem der de leder etter Guds vilje.

 

7   VÆRE BREDT STRUKTURERT OG DESENTRALISERT

UIO har en bred struktur og er mangfoldig, men samtidig integrert som organisasjon. Vi er en global familie av tjenester som holdes sammen av felles hensikt, visjon, verdier og relasjoner. Vi tror at strukturer skal tjene folket og Guds hensikter. Enhver tjeneste på ethvert nivå har privilegiet av og ansvaret for å stå til regnskap overfor en gruppe av modne kristne, med en samlet internasjonal ansvarlighet overfor UIOs globale lederteam, YWAM Global Leadership Forum (GLF).

 

8   VÆRE INTERNASJONALE OG TVERRKIRKELIGE

UIO er internasjonal og tverrkirkelig i sin globale form så vel som i sitt lokale uttrykk. Vi tror at etnisk, lingvistisk og tverrkirkelig mangfold sammen med gjenfødte kulturaspekt, er positive faktorer som bidrar til sunnhet og vekst i organisasjonen.

 

9   HA ET BIBELSK VERDENSBILDE

UIO er kalt til å ha et bibelsk verdensbilde. Vi tror at Bibelen opererer med et klart skille mellom godt og ondt, rett og galt. Livets praktiske dimensjoner er ikke mindre åndelige enn tjenestenes uttrykk. Alt som blir gjort i lydighet til Gud, er åndelig. Vi søker å ære Gud med alt vi gjør, ved å utruste og mobilisere Guds menn og kvinner til gå inn i tjeneste og øve innflytelse på ethvert samfunnsområde.

 

10   FUNGERE I TEAM

UIO har et kall til å fungere i team på alle nivå av tjeneste og lederskap. Vi tror at kombinasjonen av utfyllende gaver, kall, perspektiv, tjenester og generasjoner som arbeider sammen i enhet på alle nivå i vår organisasjon, sikrer visdom og trygghet. Å søke Guds vilje og ta avgjørelser i en teamsammenheng, legger til rette for å stå til ansvar overfor hverandre og bidrar til sterkere relasjoner, motivasjon, ansvarlighet og eierskap i visjonen.

 

11   DEMONSTRERE TJENENDE LEDERSKAP

UIO er kalt til å praktisere tjenende lederskap som en livsstil, heller enn et lederskapshierarki. En tjenende leder er en som ærer utrustningen og kallet til dem som er under hans/hennes omsorg og som ivaretar deres rettigheter og privilegier. Slik Jesus tjente sine disipler, legger vi vekt på viktigheten av at de med lederansvar tjener dem de leder.

 

12   FØRST GJØRE, SÅ UNDERVISE

UIO er overgitt til først å praktisere, så undervise. Vi tror at førstehåndserfaring gir autoritet bak våre ord. Gudfryktig karakter og et kall fra Gud, er viktigere enn individuelle gaver, ferdigheter og ekspertise.

 

13   VÆRE RELASJONSORIENTERT

UIO er overgitt til å være relasjonsorientert i vårt liv og arbeid sammen. Vi ønsker å stå i enhet gjennom hellige liv, gjensidig støtte, ærlighet, ydmykhet og åpen kommunikasjon, heller enn å gjøre oss avhengige av strukturer eller regler.

 

14   VERDSETTE INDIVIDET

UIO er kalt til å verdsette hvert enkelt individ. Vi tror på like muligheter og rettigheter for alle. Skapt i Guds bilde har mennesker fra alle nasjoner, aldre og funksjoner forskjellige bidrag og kall. Vi er overgitt til å ære gudgitte lederskaps- og tjenestegaver hos både menn og kvinner.

 

15   VERDSETTEFAMILIER

UIO hevder viktigheten av at familier tjener Gud sammen i misjon, ikke bare faren og/eller moren. Vi oppmuntrer til å utvikle sterke og sunne familieenheter hvor hvert enkelt familiemedlem tar del i misjonskallet og bidrar med sine gaver på unike og supplerende måter.

 

16   STOLE PÅ GUD FOR ØKONOMI

UIO er kalt til å leve i avhengighet til Gud for økonomisk forsørgelse. For enkeltpersoner og UIO som fellesskap, skjer dette først og fremst gjennom Guds folk. Slik Gud og andre har vært sjenerøse mot oss, ønsker vi selv å være sjenerøse. UIO-ere gir seg selv, sin tid og talenter til Gud gjennom organisasjonen uten forventninger om vederlag.

 

17   UTØVE GJESTFRIHET

UIO hevder at gjestfrihet som tjeneste er et uttrykk for Guds karakter og menneskers verdi. Vi tror på viktigheten av å åpne våre hjerter, hjem, områder og sentre for å tjene og ære hverandre, våre gjester og de fattige og trengende – ikke som sosial etikette, men som et utrykk for sjenerøsitet.

 

18 INTEGRITET I KOMMUNIKASJON

UIO erkjenner at alt eksisterer fordi Gud kommuniserer. Derfor er UIO overgitt til sannferdig, nøyaktig og relevant kommunikasjon i rett tid. Vi tror at god kommunikasjon er avgjørende for sterke relasjoner, sunne familier og fellesskap, samt effektivt arbeid.

 

© 2019 Ungdom i Oppdrag

Ungdom i Oppdrag

Grimerudveien 77

2321 Ottestad, Norway

info@ywam.no

 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page
 • Instagram Social Icon